bl-soderlindkonsult.se © 2011

 

Nyheter

 

 

• Januari 2011 - Tillstånd att bedriva verksamhet »

B & L Söderlind Konsult AB fick prejudicerande beslut från Socialstyrelsen att vår verksamhet får bedrivas utan särskilt tilstånd från dem.

 

• September 2013 -Öppenvård »

B & L Söderlind Konsult AB har kontrakt med många kommuner i Stockholmsområdet. Kolla med din kommun om du kan anlita oss.

 

 

B & L Söderlind Konsult AB

 

 

Om företaget och våra arbetsmetoder

B & L Söderlind konsult AB är ett familjeägt företag som har som målsättning att ge ett så bra och individan­passat stöd som möjligt genom terapeutiskt samtalsstöd och behandling. Våra tjänster bygger på väletablerade terapeu­tiska metoder, lång erfarenhet och egna insikter om hur man på bästa vis hjälper människor med olika typer av problem. När du anlitar oss träffar du Börje Söderlind, som presenteras nedan. Här kan du även läsa mer om företagets arbetsmetoder.

Vem är Börje?

En av mina starkaste drivkrafter i tillvaron är mitt intresse för andra människor och viljan att hjälpa och stödja dem som på olika vis har det svårt eller vill förändra sitt liv. Därför har det fallit sig naturligt för mig att ägna större delen av mitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med terapeutiska, kurativa och samtalsstödjande verksamheter. Under resans gång har jag även lärt mig massor av andra människor och utvecklats en hel del själv.

Ett av de viktigaste projekten jag drivit under senare år är friskolan Rurik, som tog emot barn med olika typer av problematik. Jag och min fru har under flera år drivit ett eget konsultföretag inriktat mot behandlingsarbete och handledning. Tidigare arbetade jag som kurator och socialsekreterare, som regel med inriktning mot familjer med barn och ungdomar.

De teoretiska kunskaper som jag baserar arbetet på har jag fått genom min psykoterapeututbildning och socionomutbildning samt flera olika utbildningar inom psykoterapi och handledning. En annan viktig kunskapskälla har varit intressant fristående litteratur samt möten med kunniga och inspirerande människor.

Förutom de ovan angivna huvuduppdragen har jag haft handledningsuppdrag hos flera olika skolor och arbetsgrupper som arbetar med barn, under åren 2001 – 2009. Tidigare har jag även arbetat som speciallärare, övervakare och fastighetsmäklare.

Dessa erfarenheter har gett mig kunskaper och förståelse för hur människor beter sig och varför. Men det viktigaste är att jag har fått kunskap om olika sätt att kunna ändra beteenden och vad som motiverar människor. Jag har även skaffat mig en gedigen kunskap om hur samhället fungerar och hur man kan navigera sig fram på olika vis. Allt jag har lärt mig under åren använder jag nu till att utveckla mitt eget konsultföretag till att ge ännu bättre kundanpassad terapi, samtalsstöd och handledning.

Kontakta mig gärna för ytterligare upplysningar och referenser.

 

Varför fungerar vår metod?

Som vi ser det är det viktigt att skapa ett bra och positivt samtalsklimat, där individen och dennes behov står i fokus. Målsättningen är att han/hon ska komma vidare i livet och uppnå de personliga målen.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att samarbeta med människor med alla typer av bakgrund och problembilder. Oavsett om personen nyligen hamnat i en situation då denne behöver stöd och hjälp eller haft kontakter med myndigheter och vårdinrättningar tidigare i livet, så vet vi att vi kan utforma en fungerande samarbetsform för att hjälpa dem.

Vårt arbete baserar sig på flera olika metoder som vi kombinerar på olika sätt efter individens öns­kemål och behov. Vi kan t.ex. lägga vikt vid det som personen tycker är bra och positivt i sitt liv, vilka möjliga lös­ningar som finns på olika problem och de framsteg han/hon gör. Personen kanske har fastnat i beteenden vederbörande själv inte trivs med och istället vill lära sig andra sätt att handla eller tänka.

Om personen känner behov av att fundera över vad som ligger bakom de nuvarande problemen och hur han/hon kan komma till rätta med det, kan vi fokusera på sådana frågor. Ofta kan man känna att det inte finns en enda enkel förklaring till de problem man upplever. Då kan vi koncentrera oss på hur helheten ser ut runt personen och vilka lösningar som kan finnas.

 För att samtalsstödet eller terapin personen får hos oss ska ge denne så mycket som möjligt, följer vi fortlö­pande upp och utvärderar samarbetet och anpassar det efter hur personens behov förändras.

Teorier och arbetsmetoder

Det vi särskilt vill betona när det gäller olika typer av terapeutiska och behandlande uppdrag är följande:

·         Att det oftast krävs tid för att man skall kunna bygga upp en bärande relation med individen/familjen.

·         Att uppdragen från kommunen måste vara målsatta och tydliga.

·         Att målen ska vara förankrade hos individen/familjen så att de därmed är gemensamma för alla parter.

·         Att uppdraget bygger på att innehållet är realistiskt och meningsfullt. Om det inte upplevs vara realistiskt och meningsfullt av någon part (uppdragsgivare, klient eller utförare) så avslutar vi uppdraget omgående efter att alla berörda informerats.

·         Förhållandena i den omgivande miljön och individens personliga förutsättningar förändras ständigt under en utvecklingsprocess, varför uppdrag och mål måste uppdateras fortlöpande. Därför är utvärderings- och uppföljningsarbetet en viktig del i att uppdraget ger önskat resultat.

De teorier och metoder vi arbetar efter kan sammanfattas på följande vis:

1)    Förändringsarbete med andra människor är, enligt vår metod, en blandning av olika kom­ponenter. Till vissa delar handlar det om terapeutens egen person, där bland annat förmågan att knyta en konstruktiv kontakt och den personliga erfarenheten av att inter­agera med andra människor spelar en viktig roll. En grundförutsättning för att uppnå resultat i arbetet med människor är att man kan skapa en bärande relation med per­sonen/familjen. De viktigaste fundamenten för att uppnå en terapeutisk allians är re­spekt, humor och ett genuint intresse för att lyssna till vad personen/familjen har att säga.

2)    Behandlarens/terapeutens evidensbaserade erfarenheter medför att han kan avgöra när och hur olika terapeutiska metoder kan användas med framgång. Metoderna kan således variera be­roende på ärendets art och klientens behov och önskemål.

3)    Det familjepedagogiska samarbetet med familjen bygger mycket på att delta i deras vardagsliv och aktiviteter för att få en inblick i deras sätt att hantera olika situationer och livsprocesser. Det ger en möjlighet att både medverka i situationerna och uppmärksamma dem på hur de hanterar dessa samt ge förslag på alternativa beteenden och lösningar. Det ger även möjlighet att visa på andra sätt att organisera vardagen och hur man kan prioritera och strukturera vardagsrutinerna.

4)    Det som framkommer i de vardagliga livsprocesserna kan sedan speglas och diskuteras i enskilda samtal eller familjeråd för att ge möjligheter att utveckla konstruktiva livsmål och beteenden.

5)    För att familjebehandlingen eller de familjepedagogiska insatserna familjen får hos oss ska ge dem så mycket som möjligt, följer vi fortlöpande upp och utvärderar samarbetet och anpassar det efter hur deras behov förändras.

6)    Den narrativa metoden handlar om att förstärka och lyfta fram de positiva erfarenheter och berättelser som personen har, även de minnen som ibland kan vara väl gömda eller glömda hos honom/henne. Att som terapeut komplettera med egna berättelser och metaforer kan ofta väcka till liv nya perspektiv och tankar hos personen, som kan leda till andra lösningar eller vägar att förändra sin situation.

 

7)    Det lösningsfokuserade arbetssättet är ofta att föredra när det är nödvändigt att få per­sonen att komma ur känslor av total hopplöshet. Denna metod som betonar både stora och små framsteg som individen gör, utmynnar ofta i att han/hon utvecklar oanade re­surser som leder till att en positiv förändringsspiral sätts i gång.

8)    Kognitiv beteendeterapi har visat sig effektiv i de lägen då det primära för individen är att ändra beteendemönster som blockerar eller förlamar denne från att fungera som hon/hon vill. Om detta görs med framgång kan personen komma vidare i livet, vilket i sin tur kan leda till att han/hon omvärderar sig själv och får en annan självuppfattning och ökat självförtroende.

9)    Den psykodynamiska teorin har en viktig funktion då en person, i vissa lägen, kan känna stort behov av att fundera igenom vad som haft betydelse i dennes liv, som t.ex. olika traumatiska upplevelser eller problem som uppstått i samband med att han/hon haft nära relationer där anknytningen varit dysfunktionell eller nedbrytande. Ett sådant tera­peutiskt arbete måste dock utföras med olika förhållningsstrategier som är kopp­lade till den verklighet han/hon befinner sig i nuläget.

10) Systemteorin innefattar allt som kan påverka en människa i livet. Ingenting kan förkla­ras med linjära orsakssamband, utan allt påverkar allt i olika grad i ett interagerande system. I en familj kan en dysfunktion hos ett barn ses som ett nödvändigt agerande i familjens system osv.  System­teoretiskt tänkande uppmärksammar det faktum att det oftast inte finns några självklara svar på hur olika beteenden och fenomen påverkar varandra. Hur personens livsbetingelser och relationer hänger samman och påverkar honom/henne är ett personligt system, som terapeuten och individen funderar och reflekterar över i en ömsesidig dialog utifrån en horisontell relation.

11) Andra exempel på viktiga metoder och synsätt som påverkat oss är bl.a. salutogent arbete, COPE, Marte Meo, IPT-A och Theraplay.

Kvalitetssäkring

Företaget arbetar medvetet med målsättningen att skapa så hög kvalitet i tjänsterna som möjligt. Då kvalitet i personligt anpassade tjänster bygger på kundens/samarbetspartens behov och önskemål sker utveckling av struktur och innehåll i uppdraget alltid i dialog med denne. Upprättandet av dessa kvalitetskriterier följer strukturen som professor Bo Edvardsson utvecklat för kvalitetsutveckling inom tjänstesektorn samt Socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete.

De kriterier och målsättningar som gemensamt upprättas följs upp och utvärderas fortlöpande, för att säkerställa att tjänsten motsvarar kundbehovet eftersom detta kan ändras under samarbetets gång. När uppdraget avslutas följs tjänstens utförande och resultat upp och utvärderas för att ligga till grund för en slutredovisning och integreras även i utvecklingsarbetet av företagets tjänster.

All handläggning och dokumentation sker inom ramen för socialtjänstlagen och sekretesslagen.

Etiska hänsyn

Som tjänsteföretag inom den sociala sektorn följer vi självklart alla upprättade internationella och svenska regler för mänskliga rättigheter och likabehandling.

Målsättningen för verksamheten är att skapa goda förutsättningar för människor att leva och utvecklas till fria, självständiga individer med egen makt att kunna styra sina liv, så att de kan få uppleva lycka, glädje och tillfredställelse genom att lyckas med sina målsättningar i tillvaron. Därför baseras företagets verksamhet på FN:s Standard-regler för mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention, FN:s regler för människor med funktionshinder och de nationella reglerna för likabehandling samt Svenska lagar och förordningar.

Miljöhänsyn

För att minimera miljöbelastningen av företagets verksamheter har vi följande principer:

1.    Undvikande av flygresor.

2.    Vid lokala resor används om möjligt kommunala färdmedel.

3.    Vid bilresor används fordon med liten miljöpåverkan.

4.    Kontakter med samarbetsparter och kunder sker i görligaste mån via telefon och e-mail, förutsatt att detta inte påverkar kvaliteten i uppdraget negativt.

5.    Kontorsmaskiner, kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial med liten miljöpåverkan används i görligaste mån. 

 

 

 

 

Vår målsättning är att ge bästa möjliga samtalsstöd och terapi till både enskilda peroner och familjer. Vill du veta mer så läs på de följande sidorna eller kontakta oss på:

 

Telefon: 070-666 74 66

 

Besöksadress:

Rådmansgatan 67, Stockholm

 

E-post:

borje@bl-soderlindkonsult.se