bl-soderlindkonsult.se © 2011

 

Nyheter

 

 

• Januari 2011 - Tillstånd att bedriva verksamhet »

B & L Söderlind Konsult AB fick prejudicerande beslut från Socialstyrelsen att vår verksamhet får bedrivas utan särskilt tilstånd från dem.

 

• September 2013 -Öppenvård »

B & L Söderlind Konsult AB har kontrakt med många kommuner i Stockholmsområdet. Kolla med din kommun om du kan anlita oss. 

 

 

B & L Söderlind Konsult AB

 

 

Familjestöd

För att kunna stödja familjer som upplever olika typer av problem erbjuder vi flera former av stöd och behandling. Beroende på vilka behov ni har kan vår psykoterapeut Börje Söderlind ge er stöd i form av både familjebehandling, familjepedagogiska insatser och familjerådgivning. Oavsett vilken form av stöd ni behöver bygger våra insatser på målsättningen att skapa ett bra och positivt samtalsklimat, där din familj och era behov står i fokus.  Det viktigaste för oss är att ni ska kunna komma vidare i livet och uppnå era gemensamma mål.

För att samtalsstödet eller behandlingen familjen får hos oss ska ge så mycket som möjligt, följer vi fortlöpande upp och utvärderar samarbetet och anpassar det efter hur era behov förändras.

Familjebehandling går som regel till så att terapeuten/terapeuterna träffar er familj i ert hem eller andra vardagssammanhang. Terapeuten kan både hålla i strukturerade samtal och delta i vissa av familjens vardagliga aktiviteter. Under samarbetet kommer ni att få råd om hur ni kan strukturera tillvaron och vilka möjligheter det finns att genomföra positiva förändringar. Ni får även chans att berätta om och prata igenom svåra eller konfliktskapande frågor. Familjebehandlingen får ni som regel efter att socialtjänsten i er kommun tagit beslut om att erbjuda er denna insats.

Familjepedagogiska insatser har mycket gemensamt med familjebehandling, men familjepedagogen griper in mer i det praktiska vardagslivet och visar på olika sätt att handla i olika situationer. Det kan ses lite som ett sätt att få lära sig nya och mer konstruktiva sätt att hantera vardagssituationer. Vi kommer att ha fokus på hur ni praktiskt kan lösa allt från vardagliga sysslor till hur ni hanterar samvaron med varandra och andra människor. Familjepedagogiska insatser får ni som regel efter att socialtjänsten i er kommun tagit beslut om att erbjuda er denna insats.

Familjerådgivning är en stödform där ni erbjuds samtal under strukturerade former. Rådgivningssamtalen sker som regel i en- eller tvåtimmarspass under några månaders tid. Målsättningen är att ni ska kunna prata igenom olika samlevnadsfrågor som ni upplever svåra eller konfliktfyllda. Familjerådgivarens roll är att lyssna och medverka till att skapa en ökad förståelse för hur problemen ser ut och samsyn om hur de kan lösas. Familjerådgivning hanteras olika i kommunerna. Vanligen delfinansierar kommunen familjerådgivningen och ni betalar själva en del av kostnaden. Ta reda på hur förutsättningarna är i er kommun.

 

 

 

 

 

 

Vår målsättning är att ge bästa möjliga samtalsstöd och terapi till både enskilda peroner och familjer. Vill du veta mer så läs på de följande sidorna eller kontakta oss på:

 

Telefon: 070-666 74 66

 

Besöksadress:

Rådmansgatan 67, Stockholm

 

E-post:

borje@bl-soderlindkonsult.se